Vastuullisuus ja ikärajat

Suomen Messut Osuuskunta edellyttää, että näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit noudattavat digitaalisten pelien tarjoamiselle ja julkaisemiselle asetettuja ikärajoja.

Katso alla olevat ohjeet ja säännöt:

KAI-logo
DIGITAALISTEN PELIEN JULKINEN TARJOAMINEN JA IKÄRAJAT
Päivitetty 2.5.2016

Pelien tarjoajan on huolehdittava siitä, että hänen tarjoamansa pelit ovat joko PEGI –luokiteltuja ja merkittyjä tai luokiteltu ja merkitty suomalaisin ikämerkinnöin, ellei niitä ole vapautettu luokitteluvelvollisuudesta tai tilaisuuden järjestäjä anonut ja saanut Kansalliselta audiovisuaaliselta instituutilta (KAVI) luvan esittää pelejä ilman luokittelua ja merkintöjä. KAVI valvoo digitaalisten pelien tarjoamista Suomessa.

1. Pelien ikärajamerkinnät
Pääosin Suomessa käytetään yleiseurooppalaisia pelien ikämerkintöjä (PEGI). Jos pelissä ei ole PEGI -ikämerkintää, on se luokiteltava Suomessa ja merkittävä suomalaisin ikämerkinnöin.
 
PEGI -merkinnät:

pegi

Kotimaiset luokiteltujen kuvaohjelmien ikämerkinnät:

ikarajat_www

Sisältömerkintä kertoo ikärajan perusteen eli lapsille mahdollisesti haitallisen sisällön syyn. Lapsille haitallista sisältöä on väkivaltainen, seksuaalinen, ahdistusta aiheuttava tai muu näihin rinnastettava sisältö.

2. Ikärajoja noudatettava, ne eivät ole suosituksia

Jos pelin ikäraja on 18, sitä ei saa tarjota alaikäiselle. Pelaajan ikä on aina varmistettava.

Jos pelin ikäraja on 7,12 tai 16 vuotta, on pelin tarjoajan huolehdittava tarkoituksenmukaisella tavalla siitä, että peli ei ole tätä ikää nuoremman lapsen pelattavissa tai katseltavissa. Lapsen ikä voidaan pyrkiä varmistamaan esimerkiksi ulkoisen olemuksen perusteella tai kysymällä lapselta itseltään tai hänen seurassaan olevalta aikuiselta.

Kun peliä pelataan tai esitetään julkisesti, saa pelin ikärajaa kolme vuotta nuorempi pelata tai olla läsnä, jos hän on täysi-ikäisen seurassa. Kolmen vuoden ikäjousto ei koske ikärajaa 18.

Tilassa, johon yleisöllä on rajoittamaton pääsy (kaupat, elokuvateattereiden aulatilat yms.) saa esittää vain kaikenikäisille sallittua aineistoa. PEGI 3 –ikäraja tarkoittaa kaikille sallittua.

3. Ikämerkinnät oltava selvästi näkyvissä tarjoamisen yhteydessä

4. Pelin ikäluokittelu

Pelin saa Suomessa luokitella vain KAVin hyväksymä kuvaohjelmaluokittelija tai KAVI itse. Luokittelu tehdään KAVIn luokittelujärjestelmän avulla. KAVI pitää yllä luetteloa hyväksytyistä kuvaohjelmaluokittelijoista.  Pelien ikärajat voi tarkistaa osoitteista pegi.info (PEGI-ikärajat) tai ikärajat.fi (kotimaiset).

Tietoa KAVIn järjestämästä luokittelijakoulutuksesta ja luokittelupalvelun hinnoista  KAVIn verkkopalvelussa (kavi.fi/meku).

5. Osa peleistä on vapautettu ikäluokittelusta

Tällaisia ovat mm. pelit,

•    jotka sisältävät yksinomaan opetuksellista tai sivistyksellistä aineistoa, musiikkia tai urheilua, tietokilpailuja tai visailuja, tuotteiden tai palvelujen markkinointiaineistoa tai muuta kuvaohjelmalain 9 §:ssä mainittua sisältöä; tai

•    joita pidetään saatavilla mini-/selainpelejä tarjoavassa verkkopalvelussa. Palvelun tarjoajan on noudatettava palvelua varten laatimiaan ja KAVIn tarkastamia käytännesääntöjä; tai

•    jotka ovat sisällöltään yksiselitteisesti aikuisille tarkoitettuja. Tällainen peli on merkittävä
-merkinnällä.

18_ilmoitetttu_peli

6. Pelien esittäminen/tarjoaminen erityisissä tilaisuuksissa ilman ikäluokittelua

KAVI voi hakemuksesta antaa luvan esittää pelejä ilman luokittelua erityisissä tilaisuuksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi messutapahtumat. Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksessa on mainittava tilaisuuden järjestäjä, sen aika ja paikka sekä se mitä pelejä tilaisuudessa esitetään/esitellään. Luvan hinta on 190 euroa. Jos tilaisuudessa tarjotaan myös luokiteltuja pelejä, on niiden ikärajoja noudatettava.

7. Ikärajoista on tiedotettava

Pelien tarjoamisen yhteydessä on tiedotettava pelien ikärajoista ja muista lasten suojelemista edistävistä keinoista. Pelien tarjoajat voivat sopia keskenään hyvistä käytännöistä esimerkiksi iän tarkistamiseen liittyen. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tarkastaa, että käytännesäännöt täyttävät kuvaohjelmalain vaatimukset.

KAVI valvoo ikärajojen noudattamista ja tiedottamisvelvollisuuden toteuttamista. Se voi asettaa uhkasakon, jos tarjoaja kehotuksista huolimatta ei täytä velvollisuuksiaan.

8. Pelien säännöllinen tarjoaminen
Jos pelejä tarjoaa säännöllisesti ja taloudellisessa tarkoituksessa, on tarjoajan ilmoittauduttava KAVIn tarjoajarekisteriin. Ilmoittautumisen voi tehdä lomakkeella, joka on osoitteessa https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoajaksi-ilmoittautuminen.

Pelien satunnainen tai ei-kaupallinen tarjoaminen ei edellytä ilmoittautumista. Satunnaista ja ei-kaupallista tarjoamista koskevat kuitenkin muut kuvaohjelmalain määräykset, kuten luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuus ja ikärajojen noudattamisvelvollisuus.

KAVI perii vuosittain jokaiselta tarjoajalta toimipaikkojen määrään ja tarjoamistapaan perustuvaa valvontamaksua. Valvontamaksu on:
•    pelejä julkisina esityksinä tarjoavasta (esim. pelihallit) toimipaikasta ja muusta vastaavasta toimintapaikasta 200 euroa;
•    pelejä tallenteina tarjoavasta toimipaikasta ja muusta vastaavasta toimintapaikasta 100 euroa;
•    tilausohjelmapalvelusta 400 euroa;

Ohje perustuu kuvaohjelmalakiin (710/2011), finlex.fi

Lisätietoja:
KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön päällikkö, apulaisjohtaja Leo Pekkala, puhelin: 0295 338 008, tai ylitarkastaja Maarit Pietinen, puhelin: 0295 338 002. Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi.